دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 7-151 (پاییز و زمستان 1400) 
بازی جنگ ایران و ترکیه

صفحه 85-105

ابراهیم ایجابی؛ مسعود مصدق


شماره‌های پیشین نشریه