اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین ولی وند زمانی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

infoijwg.ir

سردبیر

دکتر محمدرضا مهرگان

دکتری تحقیق در عملیات سردبیر فصلنامه بازی جنگ

mehreganut.ac.ir
02166494031

اعضای هیات تحریریه

دکتر مقصود امیری

مهندسی صنایع استاد مهندسی صنایع دانشگاه علامه طباطبایی

amiriatu.ac.ir

دکتر داود آقامحمدی

مدیریت راهبردی نظامی استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mohamad22bgmail.com

دکتر فرهاد جاویدراد

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

f.javidradgmail.com

دکتر حمید بیگدلی

دکتری ریاضی (تحقیق در عملیات) عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

hamidbigdeli92gmail.com

دکتر محمدتقی پرتوی

دکتری تحقیق در عملیات عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mt.partoviut.ac.ir

دکتر مهدی خیراندیش

دکتری مدیریت دانشیار مدیریت دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

دکتر نبی اله دهقان

دکتری مدیریت دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

drdehghanymail.com

دکتر حسین راغفر

اقتصاد نظری، استاد دانشگاه الزهراء(س)

raghfaralzahra.ac.ir

دکتر مهدی علائیان

ریاضی استاد ریاضی دانشگاه علم و صنعت

alaeiyaniust.ac.ir

دکتر جلیل مظلوم

مهندسی برق الکترونیک دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

jalil.mazloumssau.ac.ir
0000000178475493

دکتر محمدرضا مهرگان

تحقیق در عملیات استاد دانشگاه تهران

mehreganut.ac.ir
02166494031

دکتر مهدی نقیان فشارکی

برق- کامپیوتر دانشیار مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mehfesharakigmail.com

دکتر حسین ولی‌وند زمانی

مدیریت راهبردی دفاعی استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

infoijwg.ir
02166494031

مدیر اجرایی

دکتر محمدتقی پرتوی

دکتری تحقیق در عملیات مدیر اجرایی فصلنامه بازی جنگ

mt.partoviut.ac.ir
02166494031

مدیر داخلی

دکتر حمید بیگدلی

دکتری ریاضی (تحقیق در عملیات - نظریه بازیها) مدیر داخلی فصلنامه

hamidbigdeli92gmail.com
02166494031

ویراستار انگلیسی

محمدحسن احمدزاده فرد

دانشجوی دکتری سیاستگذاری فناوری عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد

ahmadyhasan15gmail.com
02166494031