کاربرد اولویت‏‌بندی استراتژی‌‏های تعیین کننده صحنه نبرد با رویکرد بازی جنگ در سامانه فرماندهی و کنترل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای صنایع گرایش بهینه سازی دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران.

چکیده

بازی جنگ یکی از متداول‌ترین شیوه‌های آینده پژوهی نظامی یا به بیان بهتر آینده آفرینی نظامی است. پژوهش مورد نظر  از نظر هدف کاربردی و از نظر رویه پژوهش توصیفی-پیمایشی می ‏باشد. این پژوهش در حوزه تصمیم‏‌گیری بوده و باستفاده از روش AHP به اولویت‌‏بندی استراتژی‏‌های تعیین کننده صحنه نبرد پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش60 نفر و نمونه‌ی آماری پژوهش ۲۰ نفر از خبرگان حوزه پدافند هوایی بوده است. در این پژوهش به اولویت‏‌بندی استراتژی‏‌ها در چهار‍گام پرداخته شده است 1- سطح عملیاتی دشمن 2- سطح عملیات خودی 3- مقابله سطح تاکتیکی 4-بازی جنگ سطح تاکتیکی. همچنین از نرم افزارهای ADSS و STK استفاده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده وبرای بررسی روایی ابزار مورد نظر از روایی محتوایی ساز که به تایید خبرگان حوزه پدافند هوایی رسیده و برای پایایی ابزار پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که در اجرای اولیه و نمونه عدد 83/ 0بدست آمد. نتیجه انجام این پژوهش کاربردی اولویت‌‏بندی استراتژی‏‌های تعیین کننده صحنه نبرد با رویکرد بازی جنگ در سامانه فرماندهی و کنترل در حوزه دفاع هوایی بوده که این امکان را برای سازمان فراهم می‌آورد که به صورتی هدفمند در مسیر آینده گام بردارندو اسیرحوادث آینده نشوند.

کلیدواژه‌ها


[1] سیف زاده، حسین(، 1384)نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف در روابط بین الملل فردی- جهانی شده، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، ص2
[2] روشندل، جلیل(1372) عناصر تئوری بازی‌ها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماربیست و نهم، صص207-202.
[3] جعفریزاده, ا. (۱۳۸۵). تاکتیک عمومی. چاپ (دهم)تهران: آماد و پشتیبانی هوایی.
[4] داودی, س. ع. (1391). کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه‌بندی (AHP). مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن شماره‏ی دوم ص, 57-79.
[5] زبردست, ا. (1380). کاربردفرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه‌ریزی شهری ومنطقه‌ای. مدیریت دانش, شماره10.
[6] زعمری، علی( 1390)پایان نامه: نظریه بازی نامتناهی معمولی و فازی با استراتژی نا شمارا، دانشکده رایانه و ریاضی دانشگاه شهید با هنرکرمان، ص5
[7] جعفری زاده, ا. (۱۳۸۵). تاکتیک عمومی. چاپ (دهم)تهران: آماد و پشتیبانی هوایی.
[8] دادگر، یدا... (1387)ابعاد و عملکرد نظریه بازی‌ها در رشته‌های مختلف، مجله تحقیقات حقوقی، شماره چهل و هفتم،
[9] سلیمی فرد, خ. (1393). نرم افزار پشتیبانی تصمیم تحلیل سلسله مراتبی گروهی. بوشهر: دانشگاه خلیج فارس.
[10] سید علیرضاداودی, س. ع. (1391). کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه‌بندی (AHP). مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن شماره‏ی دوم ص, 57-79.
[11] سیدحسن, ق. پ. (1384). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(چاپ چهارم). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 102ص.
[12] قدسی‏پور, س. (1384). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(چاپ چهارم). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 102ص.
[13] قهرمان, عبدل. (1391). » تیوری بازیها و کاربردهای آن» تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب نیروی انسانی دنشگاه‏ها(سمت)
[14] مشیری, ا. (1380). مدل تعدیل شده (AHP) برای نظرسنجی و تصمیم گیری گروهی. مدیریت دانش, شماره52 ص92-63.
[15] Binmore, K. ( 1994), “Game Theory and the Social Contract “, Vol. I: Playing Fair, Cambridge, Mass. MIT Press.
[16] Dixit, A. K. and S. Skeath ( 2004), “Games of Strategy”, second edition, Norton, New York. .
[17] Dixit, A. K. and S. Skeath ( 2004), “Games of Strategy”, second edition, Norton, New York. .
[18] Dixit, A. K. and S. Skeath ( 2004), “Games of Strategy”, second edition, Norton, New York. .
[19] Dresher, Melvin (1961), “ Games of Strategy: Theory and Applications”,
[20] Ferguson, T. S. (1967), “ Mathematical Statistics — A Decision-Theoretic
[21] Gibbons, Robert (1992), “Game Theory for Applied Economists”, Princeton
[22] Gibbons, Robert (1992), “Game Theory for Applied Economists”, Princeton
[23] Harsanyi, J. and R. Selten (1988),” A General Theory of Equilibrium Selection in Games”, Cambridge,Mass. : MIT Press.
[24] Harsanyi, J. and R. Selten (1988),” A General Theory of Equilibrium Selection in Games”, Cambridge,Mass. : MIT Press.
[25] Harsanyi, J. C. (1977). “Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations”. Cambridge: Cambridge University Press.
[26] Holler, Manfred J. ( 2001), “Classical, Modern and New Game Theory”,
[27] Mathematical Principles of the Theory of Wealth, trans. N. T. Bacon, New York: Macmillan defenceWeapon System Mount Assembly Of Tracked Vehicle. Procedia Engineering , 144, 382-389.
[28] Morgenstern (1944), “ The Theory of     Games andEconomic Behavior”,    Princeton University Press.