بازی جنگ ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

در این مقاله اجرای بازی جنگ راهبردی ایران و ترکیه بر اساس ابعاد مقابله اقتصادی، سیاسی و دفاعی-امنیتی مورد تحقیق قرارگرفته است. بنابراین هدف کلی این تحقیق تبیین چگونگی بازی جنگ راهبردی ایران و ترکیه می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی با رویکرد کیفی انجام‌شده است. جامعه خبره این پژوهش شامل خبرگان و کارشناسان صاحب ‌نظر در حوزه‌های نظریه بازی جنگ، عملیات نظامی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور ایران و ترکیه که دارای مدرک دکترا یا مشاغل ۱۸ و بالاتر می‌باشند. تعداد این افراد و اعمال ضریب خاص، 25 نفر تخمین زده شده بود. در این تحقیق فقط از مصاحبه با صاحب‌نظران استفاده گردید. لذا به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. با بررسی‌های به‌عمل‌آمده از مصاحبه با صاحب‌نظران و کارشناسان و مطالعه منابع و اسناد بالادستی، جامعه نمونه مقابله اقتصادی با مؤلفه‌های: رقابت تجاری و منابع طبیعی، مقابله سیاسی با موانع و منابع تنش، نفوذ و قدرت افکنی و رقابت منطقه‌ای و مقابله دفاعی - امنیتی با مؤلفه‌های دستیابی به انرژی هسته‌ای، عضویت در پیمان‌های نظامی منطقه‌ای و بین‌المللی و تسلیحات و فن‌آوری نظامی را کاربردی دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] استوار، مجید؛ مرادی، سیدمهدی؛ استوار، مجتبی (1399). قش قدرت نمادین در روابط خارجی ترکیه و آسیای مرکزی، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، دانشگاه رازی، دورة سوم، شمارة اول، بهار و تابستان.
[2] اشراقی، مهرداد؛ یاوری، علیرضا. (1398). الگوی مرحله محور بازی جنگ در فرماندهی و کنترل، فصلنامه علمی -پژوهشی فرماندهی و کنترل، سال سوم، شماره چهار.
[3] اشراقی، مهرداد؛ یاوری، علیرضا. (1398). طراحی الگوی راهبردی فرمان، همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشکده دافوس ناجا.
[4] افشردی، محمد حسین؛ نوروزانی، شهرام و شجاعی، شهرام. (1397). مبانی بازی جنگ راهبردی، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات راهیردی دفاعی.
[5] بدیعی، ربیع (1362). جغرافیای مفصل ایران.
[6] بزرگی، وحید. (1393). دیپلماسی تجاری و ساختار نهادی آن، بررسی‌های بازرگانی شماره 68.
[7] بیگدلی، حمید؛ جواد، طیبی. (1397). روش برنامه‌ریزی ریاضی برای حل و مدلسازی سناریوهای نبرد در سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ تاکتیکی و عملیاتی، نشریه آینده‌پژوهی دفاعی، سال سوم، شماره 9.
[8] سلیمانی پورلک، بهنام؛ دبیرزاده، شهریار. (1391). ژئوپلیتیک آسیای مرکزی، فصلنامه مدیریت نظامی،  شماره 9 و 10.
[9] صادقی نسب، محسن؛ گلشاهی، بهنام. (1400). طراحی الگوی بازی جنگ راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آینده‌پژوهی دفاعی، سال ششم، شماره 22.
[10] عسگریان، عباسقلی. (1394).  بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌سازی آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 90.
[11] علی‌نژاد، مهدی. (1391). جغرافیای کشورهای منطقه، تهران، انتشارات مجتمع دانشگاهی علوم و فنون سپاه، چاپ اول.
[12] فصلنامه علمی تخصصی بازی‌‌جنگ، دافوس آجا، سال اول، شماره 1، خرداد 97.
[13] گودرزی، مهناز؛ معبودی‌نژاد، فرشته. (1395). قدرت نرم ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی،  فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 93.
[14] مسلمی و همکاران. (1399) اجرای بازی جنگ در جنگ الکترونیک، مطالعات گروهی 20(دوره 30)، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
[15] مظهری، علیرضا؛ بشارتی، محمدرضا. (1393). عضویت ترکیه در ناتو و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی دانشکده و پژوهشکده دفاعی(دافوس)، سال سیزدهم، شماره 76.
انگلیسی
[16] (Fitzgerald Erin and Vira 2011: 22).
[17]  (oz’Ma2012: 13-14).
[18]  Benli, Altunisik. (2008). The possibilities and limits of turkeys, soft power in the middle east, insight turky,volume 10.
[19] Perla, P. P. (1990). The Art of Wargaming: A Guide for Professionals and Hobbyists, US Naval Institute Press.
 
وب سایت‌‌ها
[20]https: //iturkcenter. com/)iran-turkeys-convergencs-capacities-and-obstacles(/سیاست خارجی ترکیهنوشته‌های حامد روشن چشم. 2021/09/14
[21] http: //irdiplomacy. ir/fa/news. سیاست تقابلی ترکیه و تلاش برای حضور در مناطق نفوذ جمهوری اسلامی ایران/ سعید رمضانی/ 6/1/1400/