بکارگیری دانش مدیریت پروژه در اجرای رزمایش (مطالعه موردی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

در شرایط کنونی کشور و در مسیر دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی در عرصه های مختلف دفاعی، استفاده از ابزارهای مدیریتی ضروری به نظر می رسد. یکی از این ابزارها دانش مدیریت پروژه است. موضوع تحقیق حاضر بکارگیری مدیریت پروژه در بلوغ مدیریت رزمایش است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل فرماندهان، معاونان و مدیران نیروی پدافند هوایی (108 نفر) و حجم نمونه 84 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. یافته‌های موجود با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آزمون فرضیه‌ها به شرح زیر است: بکارگیری دانش مدیریت پروژه موجب بهبود مثبت و معناداری در بلوغ مدیریت اجرای رزمایش می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس یافته‌های تحقیق به ترتیب مشخص گردید: مدیریت زمان پروژه با (90%)، مدیریت یکپارچگی پروژه با (78%)، مدیریت منابع انسانی با (70%) و مدیریت تدارکات پروژه با (70%) بیشترین بهبود را در بلوغ مدیریت اجرای رزمایش داشتند. نتیجه‌ی تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق و نظرات صاحب‌نظران مبین این مهم است که به‌منظور بلوغ مدیریت اجرای رزمایش، می‌توان از فرآیندهای دانش مدیریت پروژه در رزمایش‌های نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] خامنه، امیرحسین و واحدی دیز، علی. (1387). مقایسه تطبیقی بین مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت بکارگیری در شرکت‌هایی با ساختار پیمانکاری عمومی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
[2]خوشحالی، محمدرضا. (1397). بررسی بازده به­کارگیری روش‌های مدیریت پروژه در ایران با تمرکز بر عناصر PMBOK، سومین کنفرانس بین‌المللی عمران، تهران.
[3] رزاق زاده، امیر. (1389). آموزش نظامی در جنگ عراق علیه ایران، مجله نگین ایران، 9(34):20-95.
[4] شامانی، علی‌اصغر. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت پروژه در سازمان‌های تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، تهران.
[5] عباسی رائی، علی، فرورش، حمید و نخعی کمال‌آبادی، عیسی. (1397). مکان‎یابی، استقرار و ضد استقرار یگان‎ها در رزمایش‎های نظامی با استفاده از رویکرد برنامه‎ریزی دوسطحی، فصلنامۀ مدیریت نظامی. 18(71):159-181.
[6] موسسه بین­المللی مدیریت پروژه. (1394). راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه، ترجمه ابراهیمی، مهدی، بیاتی، علی و ادهمی، فرشید، چاپ سوم، تهران: آریانا قلم.
[7] نریمانی، علیرضا. (1392). آسیبشناسی رزمایشهای قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء و ارائه الگوهای چندگانه متناسب با تهدیدات پیشرو و شرایط جغرافیایی رزمایش، مرکز مطالعات و تحقیقات آجا، تهران.