دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. طراحی یک مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه در پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح

محسن شاه حسینی؛ غلامرضا کرمعلی؛ حمیدرضا مرادی


2. بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

مجید رجب پور؛ مرتضی اکبری آلاشتی؛ احمد غریب آبادی