بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 دانشجو

چکیده

از آن‌جایی‌که امروزه تهدیدات هوایی مختلفی وجود دارد، به‌منظور تمرین مراحل مأموریت عملیاتی در بازی‌های جنگ، می‌بایست جهت مقابله با این تهدیدات، عملکرد سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه‌‌های کشف مدنظر قرار گیرد تا صحنه نبرد به واقعیت نزدیک باشد. محقق در این تحقیق برآن‌است به این پرسش پاسخ دهد که عملکرد سامانه‌‌های کشف در مدیریت صحنه نبرد در بازی‌های جنگ چگونه است؟

این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی- تاریخی و رویکرد آمیخته است. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب‌نظران و پرسش‌نامه خودساخته صورت گرفته است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده، به‌صورت آمیخته پردازش، تجزیه‌و تحلیل و قضاوت گردیده است. در پایان تحقیق انجام شده، تأیید گردید که عملکرد سامانه‌های کشف در حوزه پوشش هوایی و استفاده از تکنیک‌های جنگ الکترونیک برای مدیریت صحنه نبرد مطلوب بوده است و پیشنهادهای پژوهش‌گر تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها