بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/ijwg.2021.135237

چکیده

از آن‌جایی‌که امروزه تهدیدات هوایی مختلفی وجود دارد، به‌منظور تمرین مراحل مأموریت عملیاتی در بازی‌های جنگ، می‌بایست جهت مقابله با این تهدیدات، عملکرد سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه‌‌های کشف مدنظر قرار گیرد تا صحنه نبرد به واقعیت نزدیک باشد. محقق در این تحقیق برآن‌است به این پرسش پاسخ دهد که عملکرد سامانه‌‌های کشف در مدیریت صحنه نبرد در بازی‌های جنگ چگونه است؟

این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی- تاریخی و رویکرد آمیخته است. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب‌نظران و پرسش‌نامه خودساخته صورت گرفته است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده، به‌صورت آمیخته پردازش، تجزیه‌و تحلیل و قضاوت گردیده است. در پایان تحقیق انجام شده، تأیید گردید که عملکرد سامانه‌های کشف در حوزه پوشش هوایی و استفاده از تکنیک‌های جنگ الکترونیک برای مدیریت صحنه نبرد مطلوب بوده است و پیشنهادهای پژوهش‌گر تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


]1[ سپهری­راد، ابوالفضل.، (1384).کشف و نقش آن در امور عملیاتی پدافند هوایی، تهران، معاونت عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیاء (ص) آجا.
]2[ ستاری­خواه، علی.، (1385).دکترین پدافند هوایی، پایان­نامه در مقطع دکتری دانشگاه علوم استراتژیک.
]3[ آقابالازاده، علی‌اصغر.، (1395). مدیریت صحنه نبرد در عملیات پدافند هوایی، تهران، انتشارات دافوس آجا.
]4[ گروه کارشناسان.، (1373).آئین­نامه شماره 32-27، تهران، معاونت عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیاء (ص) آجا (مد جنگال).
]5[ اصلانی، یعقوب.، (1378). راکت و موشک­های استراتژیک جهان، جلد سوم، تهران، انتشارات عقیدتی سیاسی آجا.
]6[ اسماعیلی، فرزاد.، (1392). مقدمه­ای بر سیستم­های هواپیماهای بدون سرنشین، تهران، مرکز مطالعات پدافند هوایی.
]7[ گروه مؤلفین.، (1390). اهداف،ساختار و ویژگی­های رادار گاما، تهران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیاء(ص) آجا.
]8[ کولیوند، خلیل.، (1395). مدیریت صحنه نبرد، تهران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیاء (ص) آجا.
]9[ قنوات، مسعود.، (1386). رادار و کاربرد آن در عملیات هوایی، تهران، انتشارات دانشگاه هوایی شهید ستاری.
]10[ گروه مؤلفین.، (1391). آفند و پدافند الکترونیک، جلد اول، تهران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیاء(ص) آجا.
]11[ گروه مؤلفین.، (1392). آفند و پدافند الکترونیک، جلد دوم، تهران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیاء(ص) آجا.
]12[ایجابی، ابراهیم.، (1397).آمار و کاربرد آن در مدیریت(با رویکرد نظامی)، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
]13[ بایزیدی، ابراهیم، اولادی، بهنام.، (1388). تحلیل داده­های پرسشنامه­ای به کمک نرم­افزار SPSS، تهران، انتشارات عابد.
[14]67Н6Е RADAR/Instruction Manual/Part 1. 67Н6Е Item Intended Use/Book 1. Design And Operation Of Functional Systems, Controls And Radar And Acs Interface Devices
[15]67Н6Е RADAR/Instruction Manual/Part 1. 67Н6Е Item/ Intended Use/Book 2. Operation And Application