دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399 
3. فن‌آوری‌ها و روش‌های اجرای بازی جنگ سایبری

محمد طاهری؛ سپهر محمد زهرایی؛ محمدرضا محمدی تودشکی