معماری سازمانی جنگ شناختی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/ijwg.2021.154317

چکیده

اهداف جنگ شناختی تحول در نحوة نگرش انسان به محیط پیرامون هست و زمینه را برای انجام کاری خاص که به گستردگی کل کشور و تمام افراد جامعه اعم از نیروهای نظامی، غیرنظامی و حتی زنان و کودکان آن جامعه می‌باشد را مهیا می‌سازد. دشمنان فرا منطقه‌ای از سالیان قبل جنگ شناختی را در حوزه‌های مختلف از قبیل جنگ الکترونیک، جنگ سایبری و جنگ روانی، در فضای مجازی و حقیقی به‌شدت علیه ایران شروع نموده‌اند. با توجه ‌به‌ضرورت به‌روز نگه‌داشتن ارتش جمهوری اسلامی ایران با علم و شیوه‌های نوین جنگ، در این پژوهش این سؤال اصلی مطرح است معماری سازمانی جنگ شناختی ارتش جمهوری اسلامی ایران چگونه باید باشد. جامعه آماری موردتحقیق کلیه معاونت‌ها، فرماندهان و مدیران و رؤسای آجا که در جایگاه شغلی ۱۸ به بالا قرار دارند است. دلیل توجیهی گزینش این گروه از طبقات شغلی بدین لحاظ است که افراد آن به جهت موقعیت شغلی (سابقه و تجربه) از بهره‌برداران این علوم در حیطه مسئولیت خود بوده و با شیوه‌های متنوع کنترل و نظارت (مدیریت مجموعه تحت امر) در ساختار کنونی آجا آشنایی کامل دارند. به همین منظور معماری سازمانی جنگ شناختی را در مجموعه به‌خوبی لمس می‌کنند. ازاین‌رو، پژوهشگران جامعه آماری را به دلیل محرمانه بودن آن، با یک ضریب خاص تعداد آن‌ها را حدوداً ۱۴۵ نفر در نظر گرفته‌اند و برابر فرمول کوکران جهت ۴۲ نفر پرسش‌نامه ارسال می‌شود. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه، پرسش‌نامه و اسناد و مدارک با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل آمیخته (کمی و کیفی) صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها