طراحی یک مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه در پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرقدس

2 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران

3 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه فرهنگی در پادگان‌های آموزشی جهت افزایش روحیه نشاط سربازان می‌باشد. در این مقاله، سه حوزه فرهنگی، ورزشی و مشاوره مورد بررسی قرارگرفته است. معیارها نشان می‌دهند که هر فعالیت چه اهدافی را محقق می‌کند. سپس با روش‌های وزن‌دهی استاندارد، وزن هر معیار مشخص می‌شود. در ادامه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره اولویت هر گزینه (فعالیت) را در هر حوزه به دست آوردیم. جهت مشخص‌شدن محدودیت‌ها، بر اساس نظر کارشناسان، تعداد حداقل و حداکثر تعداد اجرای هر فعالیت در دوره بودجه‌ریزی مشخص می‌شود. در تکمیل مدل، در برخی موارد که مطلوبیت هر فعالیت از سوی مخاطبین در اثربخشی آن فعالیت مؤثر بود، با نظرسنجی از سربازان، اولویت هر فعالیت را از دید آنان نیز به دست آورده و در تعیین اولویت نهایی فعالیت‌ها آن را در مدل نهایی وارد کردیم.

کلیدواژه‌ها