طراحی یک مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه در پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرقدس

2 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران

3 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

10.22034/ijwg.2021.135236

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل ریاضی جهت تخصیص بودجه فرهنگی در پادگان‌های آموزشی جهت افزایش روحیه نشاط سربازان می‌باشد. در این مقاله، سه حوزه فرهنگی، ورزشی و مشاوره مورد بررسی قرارگرفته است. معیارها نشان می‌دهند که هر فعالیت چه اهدافی را محقق می‌کند. سپس با روش‌های وزن‌دهی استاندارد، وزن هر معیار مشخص می‌شود. در ادامه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره اولویت هر گزینه (فعالیت) را در هر حوزه به دست آوردیم. جهت مشخص‌شدن محدودیت‌ها، بر اساس نظر کارشناسان، تعداد حداقل و حداکثر تعداد اجرای هر فعالیت در دوره بودجه‌ریزی مشخص می‌شود. در تکمیل مدل، در برخی موارد که مطلوبیت هر فعالیت از سوی مخاطبین در اثربخشی آن فعالیت مؤثر بود، با نظرسنجی از سربازان، اولویت هر فعالیت را از دید آنان نیز به دست آورده و در تعیین اولویت نهایی فعالیت‌ها آن را در مدل نهایی وارد کردیم.

کلیدواژه‌ها


 

  • Lopez, M. J. G (2006). Towards decentralized and goal-oriented models of institutional resource allocation: The Spanish case. Higher Education, 51, 589-617.
  • Johnes, G., & Johnes, J. (2009). Higher education institutions’ costs and efficiency: Taking the decomposition a further step. Economics of Education Review, 28(1), 107-113.
  • Stevens, P. A. (2005). A stochastic frontier analysis of English and Welsh universities. Education Economics, 13(4), 355-374.
  • Horne, J., Hu, B. (2008). Estimation of cost efficiency of Australian universities. Mathematics and computers in simulation, 78(2-3), 266-275.
  • Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell system technical journal, 27(3), 379-423.
  • Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making. Berlin: Springer.
  • AL-Safwani, N., Hassan, S., Katuk, N. (2014). On multi attribute decision making methods: Prioritizing information security controls. Journal of Applied Sciences Research, 14(16), 1865-1870.
  • Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process. European journal of operational research, 48(1), 9-26.