تصمیم‌گیری در یک اقدام متقابل به کمک نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، مرکز شبیه‌سازی ریاضی، پژوهشکده آماد و فناوری‌های دفاعی و پدافند غیر عامل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، مرکز شبیه‌سازی ریاضی، پژوهشکده آماد و فناوری‌های دفاعی و پدافند غیر عامل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

عمل قانونى اما غیردوستانه کشورى علیه کشور دیگر را که به تلافى یک عمل غیردوستانه اما قانونى و به منظور وادار کردن آن کشور به تغییر رفتار غیردوستانه خود انجام می‌‏گیرد «اقدام متقابل» می‌گویند. تصمیم‌گیری دولت صدمه دیده جهت انتخاب نوع اقدام یک جانبه خود یک مسئله چالش برانگیز است زیرا اقدام متقابل او واکنش دولت مسئول و جوامع بین‌الملل را به همراه دارد. در این مقاله به کمک بازی‌های حاصل‌جمع صفر موقعیت تصمیم‌گیری را مدلسازی می‌کنیم. در واقع شرایط اقدام متقابل دولت صدمه دیده را با مدل بازی   متناظر می‌کنیم که در آن  مجموعه اقدامات متقابل احتمالی دولت صدمه دیده (بازیکن دوست) بر علیه دولت مسئول و  مجموعه واکنش‌های احتمالی دولت مسئول (بازیکن دشمن) پس از اقدام متقابل دولت صدمه دیده می‌باشد، همچنین  ماتریس سودمندی دولت صدمه دیده است.  مدل را به روش ماکسی‌مین حل می‌کنیم، در این راستا از تئوری کاهش بازی به یک مسئله برنامه‌ریزی خطی و حل آن در نرم افزار متلب کمک می‌گیریم.

کلیدواژه‌ها