تصمیم‌گیری در یک اقدام متقابل به کمک نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، مرکز شبیه‌سازی ریاضی، پژوهشکده آماد و فناوری‌های دفاعی و پدافند غیر عامل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، مرکز شبیه‌سازی ریاضی، پژوهشکده آماد و فناوری‌های دفاعی و پدافند غیر عامل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

10.22034/ijwg.2021.150518

چکیده

عمل قانونى اما غیردوستانه کشورى علیه کشور دیگر را که به تلافى یک عمل غیردوستانه اما قانونى و به منظور وادار کردن آن کشور به تغییر رفتار غیردوستانه خود انجام می‌‏گیرد «اقدام متقابل» می‌گویند. تصمیم‌گیری دولت صدمه دیده جهت انتخاب نوع اقدام یک جانبه خود یک مسئله چالش برانگیز است زیرا اقدام متقابل او واکنش دولت مسئول و جوامع بین‌الملل را به همراه دارد. در این مقاله به کمک بازی‌های حاصل‌جمع صفر موقعیت تصمیم‌گیری را مدلسازی می‌کنیم. در واقع شرایط اقدام متقابل دولت صدمه دیده را با مدل بازی   متناظر می‌کنیم که در آن  مجموعه اقدامات متقابل احتمالی دولت صدمه دیده (بازیکن دوست) بر علیه دولت مسئول و  مجموعه واکنش‌های احتمالی دولت مسئول (بازیکن دشمن) پس از اقدام متقابل دولت صدمه دیده می‌باشد، همچنین  ماتریس سودمندی دولت صدمه دیده است.  مدل را به روش ماکسی‌مین حل می‌کنیم، در این راستا از تئوری کاهش بازی به یک مسئله برنامه‌ریزی خطی و حل آن در نرم افزار متلب کمک می‌گیریم.

کلیدواژه‌ها


[1]. بیگدلی، حمید. (1398). مدلسازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر، دوفصلنامه بازی جنگ، سال دوم، شماره 5، پاییز و زمستان.
[2]. راعی دهقی، مسعود. (1390). اقدام متقابل و حقوق بین‌الملل، معرفت سال بیستم، شهریور 1390 شماره 6 (پیاپی 165) ویژه ی حقوق،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .
Haywood, O. G. (1954). Military decision and game theory. s.l. : J Oper Res Soc,Vol. 2 .
 Robinson, T. W. (1970). Game Theory and Politics.  Recent Soviet Views. s.l. : Santa monica.
 Berwanger, Dietmar. (2011). Introduction to Strategic Games.
 Rasmusen, Eric. (1989). Games and information: An introduction to Game Theory. s.l. : Oxford, UK: Basil Blackwell.
Thomas, S. F. (2014).  Game Theory. s.l. : 2nd ed, Mathematic Department, UCLA.
 Cantwell, G. (2003). CAN TWO PERSON ZERO SUM GAME THEORY IMPROVE MILITARY DECISION-MAKING COURSE OF ACTION SELECTION?. School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth. Kansas Academic Year 02-03.
 Bartlett, P. (2016).  Lecture 7: two player zero-sum games.بITARY DECISION-MAKING COURSE OF                                            د. بعدها ا دیدگاه نظریه‌بازی به بررسی آن‌ها می‌پرداز
 Fox, William P. (2016). Applied Game Theory to Improve Strategic and Tactical Military Decisions,  Journal of Defense Management, DOI: 10.4172/2167-0374.1000147.
 Andreas H, Hamel. & Andreas Lohne. (2018). A set optimization approach to zero-sum matrix games with multi-dimensional payoffs. Mathematical Methods of Operations Research , 88(3).
 Cook, W.D. (1976).  Zero-sum games with multiple goals. Naval Research Logistics Quarterly ,  23(4).
 Ghose, D. & Prasad, U.R. (1989). Solution concepts in two-person multicriteria games.  Journal of Optimization Theory and Applications, 63(2).
 Yang. Y,  Guo. Y, Feng. L. & Di, J. (2011) Solving two-person zero-sum game by Matlab. Applied Mechanics and Materials ,  Vols. 50-51, pp 262-265.