تخصیص بهینه منابع در جنگ سایبری با رویکرد نظریه بازی در محیط غیرقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، مرکز شبیه‌سازی ریاضی، پژوهشکده آماد و فناوری‌های دفاعی و پدافند غیرعامل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران Email. afrashteh66@yahoo.com

2 عضو هیئت علمی، مرکز شبیه‌سازی ریاضی، پژوهشکده آماد و فناوری‌های دفاعی و پدافند غیرعامل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

10.22034/ijwg.2020.128131

چکیده

افزایش اعتماد به فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعریف امنیت و ماهیت جنگ را به طرز چشمگیری تغییر داده است. بسیاری از زیرساخت‌های مهم مانند بانک‌ها، فرودگاه‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی، مراکز تحقیقاتی، نیروگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز مخابراتی، خطوط انتقال نفت و غیره به‌طور بالقوه در برابر حملات سایبری آسیب پذیر هستند. نظریه بازی مجموعه‌ای غنی از ابزارهای ریاضی را برای مدل‌سازی و تحلیل تعاملات استراتژیک بین مهاجمان و مدافعان در فضای جنگ سایبری فراهم کرده است که می‌‌توان از آن به عنوان یک مبنای تئوریکی پایه‌ای و دقیق در امر تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده جنگی برای انتخاب راهبرد بهینه استفاده کرد. در این مقاله مسئله چالش برانگیز تخصیص بهینه منابع با اطلاعات نادقیق در جنگ سایبری با روش نظریه بازی به صورت یک مدل برنامه‌ریزی صحیح-آمیخته درجه دو غیرقطعی فرمول‌بندی شده و با دو معیار محدودیت درجه باور و ارزش در معرض ریسک شرطی بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها