الگوهای تصمیم گیری و تکنیک‌های پرکاربرد در بازی جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

10.22034/ijwg.2020.128130

چکیده

یکی از روش‌هایی که به‌منظور آماده‌سازی و افزایش توانمندی فرماندهان نظامی در حوزه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و بازخورد گرفتن از تصمیم‌ها در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و یا مراکز آموزش نظامی مورداستفاده قرار می‌گیرد، روش بازی جنگ یا شبیه‌سازی موقعیت می‌باشد. بازی جنگ به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شود که هر دسته خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارد. در این تحقیق با استفاده از رویکرد کتابخانه‌ای اقدام به جمع‌آوری ادبیات حوزه بازی جنگ پرداخته‌ایم و با دسته‌بندی آنها پژوهش حاضر به یک تحقیق کاربردی تبدیل شده که از دستاوردهای آن می‌توان در طرح‌ریزی و برنامه ریزی‌های آتی در مراکز طراحی، اجرا و آموزش بازی جنگ استفاده نمود. در این تحقیق گردآوری داده‌ها به روش میدانی و کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است. نتیجه تحقیق انواع الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری در بازی جنگ را مشخص کرده و به برنامه‌ریزان طراحی، اجرا و آموزش بازی‌های جنگ کمک می‌کند تا با شناخت الگوهای تصمیم‌گیری، در جهت بهبود این توانمندی فرماندهان راهکارهای درخور ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها