فن‌آوری‌ها و روش‌های اجرای بازی جنگ سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 پژوهشکده عالی جنگ/ دانشگاه فرماندهی و ستاد/ تهران/ ایران

3 پژوهشگرپژوهشکده عالی جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

10.22034/ijwg.2020.122329

چکیده

با پیشرفت فن‌آوری‌های مرتبط با حوزه‌های سایبری، تهدیدات مربوط به نفوذ، اختلال و خرابکاری در این حوزه‌ها نیز بیشتر شده است و تصمیم‌گیران سازمان‌های ذی‌نفع در این حوزه‌ها بایستی قادر باشند در صورت بروز هریک از تهدیدات تصمیمات مناسبی اتخاذ و کاربران مربوطه نیز بایستی قادر باشند این تصمیمات را به نحو صحیح عملی نمایند. یکی از مواردی که این توانایی را در تصمیم‌گیران و کاربران ایجاد و تقویت می‌نماید بازی جنگ سایبری بوده که در صورت ارتقای معلومات، مهارت‌ها و توانایی‌های مرتبط با این حوزه، تا حدود زیادی می‌توان از اثرات این تهدیدات کاست.
مقاله حاضر با هدف تبیین فن‌آوری‌ها در حوزه‌های مرتبط با بازی جنگ سایبری، با روش تحلیل محتوا، پس از جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و ذکر فن‌آوری‌های بازی جنگ سایبری به توضیح آن‌ها پرداخته و نسبت به تشریح چارچوب‌ها و مدل‌های تبیین بازی جنگ سایبری، بسترهای اجرای بازی جنگ سایبری، فضای تمرین و ابزار بازی جنگ سایبری، شبیه‌سازی‌های قابل اجرا برای بازی حنگ سایبری، باز نمایی‌ها و فریب‌های دشمن در بازی جنگ سایبری، تمرینات موجود و سناریوهای موجود در بازی جنگ سایبری اقدام شده است و نهایتا بصورت تجزیه و تحلیل محتوایی نتایج مربوط ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها