دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، شهریور 1401، صفحه 7-153 (بهار و تابستان 1401) 

مقاله پژوهشی

مدل‌های تعقیب و گریز در طراحی بازی جنگ

صفحه 7-24

جواد محمدکریمی؛ نادر بیرانوند


مسیریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در بازی جنگ زمینی

صفحه 25-46

حمید بیگدلی؛ صابر جبار زاده؛ جلیل مظلوم


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء قدرت نرم ارتش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 77-101

عباس‌علی خرسندی؛ مهدی اوریا؛ ابراهیم نطری فرخی؛ سید برات قیامی