بررسی کارکردهای مدیریتی مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری عملیات جنگ الکترونیک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نبرد ناهمتراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

استفاده از فناوری‌های جدید بر گستردگی و تنوع سلاح‌ها و جنگ‌افزارها تأثیر شگرفی گذاشت به‌طوری‌که در جنگ‌های امروزی، قدرتی برنده نهایی است که توان استفاده و بهره‌برداری بیشتر از فناوری اطلاعات و تجهیزات الکترونیکی را دارا باشد بنابراین با توجه به بهره‌برداری گسترده دشمن از امواج الکترومغناطیس در تجهیزات نظامی و کاربرد آن در سامانه‌های فرماندهی و کنترل، هدایت موشک‌ها، رادارها، اختلال کننده‌ها، مراقبت زمینی، توپخانه دقیق و گلوله‌های هدایت‌شونده در فضای نبرد ناهمتراز، فرآیند تصمیم‌گیری عملیات جنگ الکترونیک(جنگال) بسیار پیچیده گردیده است، هدف از انجام این پژوهش، بررسی کارکردهای مدیریتی مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری عملیات جنگ الکترونیک در نبرد ناهمتراز می‌باشد و ضرورت تحقیق مذکور بر این است که تصمیم‌گیری عملیات جنگال بدون درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری و لحاظ نمودن کارکردهای مدیریتی، کیفیت لازم را نخواهد داشت.
تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه موردمطالعه کارکنان یگان‌های جنگال نزاجا می‌باشند. یافته‌های پژوهش نشان داد برنامه‌ریزی یک کار نرم‌افزاری و مدیریتی جهت اجرای تصمیم است، با انجام برنامه‌ریزی، اهداف، سیاست‌ها و راهبردها با یک‌روند منطقی و فرآیند صحیح انجام خواهد شد، عملیات جنگ الکترونیک در جنگ ناهمتراز نیاز به یک برنامه‌ریزی منسجم و مستقل (فنی) دارد. درخصوص رهبری و سبک‌های آن به این نتیجه می رسیم که بهترین نکته در رهبری، نفوذ و اثرگذاری است استعداد و فاکتورهای درونی و اکتسابی فرمانده و همچنین توان کارکنان مجموعه تحت رهبری و ابزار در اختیار می‌توانند سبک رهبری تصمیم‌گیرنده را تعیین نمایند؛

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] ستاری‌‌خواه، علی، مسلمی، حسین، (1393)، عملیات طرح‌ریزی پدافند الکترونیکی و سایبری، تهران، انتشارات دافوس اجا
[2] گودرزی، محمد علی و همکاران، (1398)، مهارت‌های مسئله یابی وتصمیم گیری، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور  
[3]ولی‌‌وند زمانی، حسین، و همکاران، (1398)، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در محیط نظامی، چاپ دوم، تهران، نشر دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
[4]حمیدی، محمدرضا، (1387)، تصمیم‌گیری نوین، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه دفاع ملی
[5] نباتی، عزت اله، (1391)، جنگ الکترونیک، چاپ اول، تهران،  انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی.
[6] واحدی، مرتضی، (1390)، کلیات جنگ الکترونیک،  چاپ اول، تهران،  انتشارات دانشکده علوم و فنون دارابی.
[7] شیخ، محمدرضا و همکاران، (1397)، جنگ ناهمتراز،  چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
[8] نصیر زاده، عزیز،  شاه‌‌رضایی، محمدحسن، (1391)، میدان نبرد دیجیتال،  چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش شهید سپهبد صیاد شیرازی تهران
[9] الوانی، سیدمهدی، (1395)، مدیریت عمومی،  چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت
[10] FM3-12, Cyberspace and electronic warfare operations, headquarters, department of the arm, 2017
[11 FM3-36, Electronic warfare, headquarters, department of the army, 2012
[12] Fm101-5, Staff  organization and operation, amazon
[13] FM5-0c1,the operation process, Washington DC,2012.