شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء قدرت نرم ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

چکیده

قدرت توانایی یک بازیگر را در استفاده از منابع و امکانات در جهت تاثیرگذاری بر رویدادهای بین‏ المللی به نفع خود نشان می‏دهد. قدرت نرم به‌ عنوان یکی از دانش‌های نو در سال‌های اخیر توسعه قابل‌ملاحظه‌ای یافته است، هدف اصلی پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ارتقاء قدرت نرم ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد جامعه آماری در این پژوهش مشتمل بر کارکنان پایور آجا که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا دکترا در رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های عملیاتی و غیر‌‌عملیاتی و در محدوده درجات افسر ارشدی و به بالا هستند می‌باشد و حجم نمونه جامعه فوق با استفاده از جدول مورگان 98 نفر در نظر گرفته شده است روش اجرای تحقیق توصیفی و نوع تحقیق نیز کاربردی می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات شامل: میدانی، کتابخانه‌ای بوده است و همچنین ابزار جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه، اسناد ومدارک وسایت‌های اینترنتی بوده است وسپس با استفاده از تجزیه وتحلیل کیفی وکمی(spss) ودر نهایت تجزیه وتحلیل آمیخته مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفت. دولت‏ها عمدتاً به سمت قدرت نظامی یا قدرت سخت میل پیدا می‏کردند. به مرور زمان و به تبع تحول در روابط بین الملل، نوع جدیدی از قدرت به نام قدرت نرم در روابط بین کشورها پدیدار شد. اگر بخواهیم ارتشی قدرتمند داشته باشیم باید در تمامی جهات قدرتمند باشیم و این موضوع شامل ارتقاء قدرت سخت و همچنین قدرت نرم می‏ گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] امام‌زاده فرد، پرویز، بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست: از دوران باستان تا زمان معاصر. مطالعات سیاسی، مطالعات سیاسی، دوره 2، شماره 7، 1399، ص 143-160
[2] خلیلی فر، سید امید و همکاران، شناسایی و مقابله با تهدیات نرم، تهران، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1398، ص 4
[3] دهشیری، محمدرضا، جایگاه قدرت نرم، پرتال جامع علوم انسانی، 1396، 20-32
[4] آرکلگ، استوارت، چهارچوب‏های قدرت. مترجم؛ مصطفی یونسی، "با مقدمه: محمد رضا تاجیک". تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ هشتم، 1398، 56-57
[5]والتر اس جونز، منطق روابط بین الملل، ترجمه داود حیدرى، وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران.
[6] نای، جوزف، قدرت نرم (ابزارهای موفقیت در سیاست بین‏الملل)، ترجمه سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ چهارم، 1396، 34
[7] عمید، حسن فرهنگ فارسی، چاپ یازدهم، تهران، چاپخانه سپر. (1397)،
[8] معین، محمد فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، 1391،
[9] پیشگاهی فرد، زهرا؛ قالیباف، محمد باقر؛ پور طاهری، مهدی؛ صادقی، علی؛ (جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامۀ راهبرد، سال ٢٠، ش ٦١، 1399، ص ٢١١-١٩١.
[10]حافظ نیا، محدرضا، جغرافیای سیاسی ایران، چاپ اول،  انتشارات سمت، تهران.
[11] آدمی، علی و مهدی ذوالفقاری، «اثرگذاری قدرت نرم در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران»،  فصلنامه رهیافت‌‌های سیاسی و بین‌‌المللی، شماره 29، بهار، 1396، 20