دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، شهریور 1402، صفحه 7-250