شبیه‌سازی بازی سرهنگ بلاتو با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مطالعات علم و فناوری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/ijwg.2023.409893.1066

چکیده

هدف: تخصیص منابع محدود در حوزه نظامی یک چالش مهم است که به دنبال سود بیشینه یا ریسک کمینه است. برای تخصیص منابع در شرایط تضاد و تعارض از نظریه بازی‌ها استفاده می‌گردد. یکی از مسائل مورد بررسی در نظریه بازی، بازی سرهنگ بلاتو است که با هدف تخصیص منابع استراتژیک است.
روش: در این بازی، دو بازیکن به تعداد ثابتی از میدان‌های جنگ، بدون داشتن اطلاعات در مورد تصمیمات حریف، منابع محدود را تخصیص می‌دهند. در این مقاله با بررسی الگوریتم ژنتیک که یک الگوریتم فراابتکاری است به حل این مسئله پرداخته شده است.
یافته‌ها: از طرفی دیگر با معرفی الگوریتم بروت-فورس و حل تمامی حالات، از نظر زمان اجرا و بهینگی تخصیص منابع با الگوریتم ژنتیک مقایسه‌ای صورت گرفته است. طبق داده‌های نتیجه‌گیری شده، الگوریتم ژنتیک در این مسئله در ۴۷ درصد مواقع مشابه الگوریتم بروت-فورس و در ۴۲ درصد از آن بهتر عمل می‌کند.
نتیجه‌گیری: استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون و چارچوب نرم‌افزاری جنگو شبیه‌ساز بازی سرهنگ بلاتو در بستر وب طراحی و پیاده‌سازی شده است که شامل صفحات مدیریت کاربر، ساخت بازی، لیست بازی‌ها و راهنمای بازی است. این شبیه‌ساز قابلیت ایجاد مسائل و انتخاب حریف به‌عنوان کاربر دیگر، تخصیص تصادفی و الگوریتم ژنتیک را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات