بهینه‌سازی استوار قطارهای ویژه ی حمل و نقل تسهیلات نیروهای مسلح در جغرافیای شبکه ریلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، تهران

2 دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران

10.22034/ijwg.2023.403939.1060

چکیده

هدف: تحقیق حاضر از طریق بررسی اسناد فنی منتخب در حوزه پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز بررسی روابط ریاضی و  استانداردهای مرتبط می‌کوشد به ارائه یک شیوه ی بهینه بپردازد که رعایت آن ضمن تأمین امنیت و ایمنی تجهیزات و تسلیحات نظامی قابل‌حمل توسط قطار در طول جغرافیای پراکنده شبکه ریلی، امکان ‌صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای سطح امنیت ادوات نظامی را فراهم نماید.
روش:  پژوهش حاضر با استفاده از روابط ریاضی مرتبط و معمول در علم استاتیک بر آن است که بر اساس مقایسه نیروهای خارجی در یک چارچوب لخت برای واگن‌های یک قطار نظامی، مدلی بهینه را برای استحکام و ارتقای امنیت تسلیحات و تجهیزات نظامی بارگیری شده در واگن‌های نظامی ارائه نماید. از منظر روش شناسی این پژوهش از طریق شیوه‌های محاسباتی به ارائه یک الگوریتم استوار و قابل پیاده‌سازی با استفاده از معادلات استاتیک و نرم‌افزارهای کاربردی مرسوم می‌پردازد.
تجزیه و تحلیل:  در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل پس از عارضه یابی وضع موجود به ارائه مدل بهینه پرداخته شد. در ادامه پس از مشخص شدن نوع مسأله بهینه‌سازی کوشیده شد تا بسته به دامنه و نیازهای مسأله، از میان ابزارهای بهینه‌سازی موجود برای بهینه‌سازی تابع هدف و پیدا کردن جواب‌های بهینه (یا تقریبی از آن‌ها)، ابزاری که بیشترین تطابق را با مسأله ارتقای امنیت واگن های نظامی حمل تجهیزات جنگی دارد، انتخاب و در دامنه مورد نظر استفاده شود.
یافته ها: استفاده از یافته‌های این پژوهش توسط تیم حمل‌ونقل نظامی می‌تواند علاوه بر ارتقای ایمنی حمل‌ونقل تجهیزات نظامی به افزایش طول عمر مهارهای تسمه‌ای تجهیزات ساکن در واگن نظامی منجر شود. از یافته های مهم این پژوهش آن است که امکان صرفه جویی در منابع مالی تخصیص‌یافته برای عملیات ترابری ادوات نظامی به مناطق عملیاتی در مناطق جنگی است.

کلیدواژه‌ها