عوامل مؤثر در طراحی و اجرای بازی جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات علم و فناوری، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 گروه مطالعات علم و فناوری، ، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

3 . گروه مطالعات علم و فناوری، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/ijwg.2023.395624.1044

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر در طراحی و اجرای بازی جنگ است.
روش: این پژوهش با روش تحلیل عاملی اکتشافی (همبستگی) و از نوع کاربردی و با بهره‌گیری از رویکرد آمیخته انجام‌شده است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز، از بررسی‌های اسنادی و کتابخانه‌ای مربوط به کتب معتبر داخلی و خارجی استفاده‌شده است. بر اساس مطالعه منابع انجام‌شده، ابزار پرسشنامه محقق ساخته به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات تدوین گردید. روایی پرسشنامه به روش ظاهری/ محتوایی و پایایی‌ها با ضریب آلفای کرون باخ 82/0 تأیید شد و بین حجم نمونه که از فرماندهان و متخصصان بازی جنگ انتخاب‌شده و بر اساس جدول مورگان185 نفر تعیین شد، تقسیم گردید.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر، پس از مطالعه منابع انجام‌شده، تعداد 41 ویژگی در زمینه طراحی و اجرای بازی جنگ با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هایBartlett, KMO و ماتریس همبستگی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که طراحی بازی جنگ شامل چهار مؤلفه (بازیکنان، فناوری، قوانین بازی، سناریو) و 16زیر مؤلفه و بعد اجرای بازی جنگ نیز شامل چهار مؤلفه (بازیکنان، فناوری، محیط فیزیکی، سناریو) و 19زیر مؤلفه تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات