کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

10.22034/ijwg.2019.97255

چکیده

یکی از مسائل مهم در طرح‌ریزی راهبردی، مدیریت دفاع از پایانه سیلوهای موشک بالستیک قاره‌پیما است. تاکتیک‌های مختلفی برای بالا بردن احتمال حفظ این سیلوها در برابر حمله اولیه دشمن مطرح شده است. علاوه بر استفاده از فناوری‌های جدید، مدیریت فناوری‌ها در موفقیت بیشتر و شکست کمتر اهمیت زیادی دارد. بازی جنگ یکی از روش‌های مدیریت دفاعی محسوب می‌شود. پشتیبان تصمیم بازی جنگ ممکن است از روش‌های مختلف ریاضیات و هوش مصنوعی در کنار تجربیات خبرگان نظامی استفاده کند. نظریه بازی یکی از روش‌های مرسوم مورداستفاده در مدل‌سازی و حل مسائل تصمیم‌گیری‌ نظامی است. به‌عنوان نمونه، نحوه تخصیص موشک‌ها و رهگیرها در حمله و دفاع بخشی از مدیریت فناوری محسوب می‌شود. در دفاع موشکی ضد بالستیک می‌توان با تخصیص تعداد بهینه موشک‌های رهگیر به پایانه‌های دفاع شده، تعداد سیلوهای حفظ شده را افزایش داد. در این مقاله نحوه به‌کارگیری نظریه بازی برای تحلیل و مدل‌سازی این مسئله موردمطالعه قرارگرفته است. راهبرد بهینه هر دو طرف آبی (مدافع) و  قرمز (مهاجم) موردبررسی قرارگرفته است، یعنی مدافع چگونه موشک‌های رهگیر را تخصیص دهد و مهاجم چگونه موشک‌های بالستیک چندکلاهکه را توزیع کند. این مسئله به‌صورت یک بازی مجموع ثابت که حالت خاصی از بازی مجموع صفر است، مدل‌سازی شده است. سپس، با استفاده از روش کمینه-‌بیشینه و بیشینه-کمینه به حل مسئله و محاسبه نقطه تعادل پرداخته‌شده است. .  

کلیدواژه‌ها