آینده‌نگار‌ی سیگنال‌های ضعیف تغییر در پیشایند بازی جنگ‌ ترکیبی روسیه علیه‌ اوکراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهی دفاعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

چکیده

جنگ ترکیبی روش نوینی مرکب از جنگ‌های کلاسیک، نامنظم، مجازی، رسانه‌ای، قضایی و دیپلماتیک که دارای دو وجه سخت و نرم بوده و وجه نرم آن پیشایندی بر وجه سخت است که دارای نشانه‌های پیشایندی است. از این رو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی به‌دنبال واکاوی سیگنال‌های ضعیف در پیشایند بازی جنگ ترکیبی روسیه علیه‌ اوکراین است. نوع پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است که به‌روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش به‌صورت هدفمند از بین صاحب‌نظران نظامی و متخصصین امور دفاعی در سطح نیروهای مسلح با ویژگی‌ سابقه خدمت در مشاغل راهبردی شامل 47 نفر انتخاب گردیده است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه در نشست‌های هم‌اندیشی با خبرگان بوده که منتج به استخراج تعداد (34) متغیر گردید که به‌عنوان نشانه‌های ضعیف پیشایندی بازی جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین معرفی شدند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از دو نرم‌افزار SPSS و MicMac استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که در بُعد اقتصادی-فناورانه (9) نشانه، در بُعد اطلاعاتی–امنیتی (10) نشانه، در بُعد فرهنگی–تبلیغی (6) نشانه و در بُعد سیاسی–دیپلماتیک (9) نشانه ضعیف وجود داشت که تأییدی بر بازی جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ح. ن.‌بخش  ماهیت‌شناسی جنگ در فضای عدم تقارن، تهران: مرکز انتشارات راهبردی ارتش، 1392.
[1]
بختیاری. ایرج. و ساعدی، بیژن. (1398)، “روند تکاملی جنگ و جنگ ترکیبی (از منظر فرماندهی و کنترل)، ” علوم و فنون نظامی، جلد 15(49)، pp. 101-127.
[2]
دانش‌نیا، فرهاد و مارابی، کهری (1395)، “تقابل سازه انگارانه امریکا و روسیه در اوکراین,” مطالعات اوراسیای مرکزی, جلد دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان. pp. صص 231-248.
[3]
کولایی، الهه. و روا، سارا. (1394)، “عوامل دگرگونی آیین نظامی فدراسیون روسیه، ” سیاست خارجی، جلد 29(3)، pp. صص 133-159.
[4]
میری نام نیها، میلاد. و امیدی، علی. (1401) “نقش هویت فرهنگی در تشدید منازعه روسیه و اوکراین، ” فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، جلد 28(119)، pp. صص 129-158.
[5]
سمیعی اصفهانی، علیرضا. و فرحمند، سارا. (1401) “ جنگ روسیه - اوکراین و آینده نظم بین‌المللی، ” فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز, جلد 28(118)، pp. صص 87-113.
[6]
د. حمید، (1401) “تأثیر جنگ 2022 روسیه و اوکراین بر اقتصاد بین‌الملل، ” فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز, جلد 28(118), pp. صص 37-60.
[7]
قاسمی، فرهاد. و اسماعیلی فرزین، ایرج. (1396) “جنگ هیبریدی در سیستم بین‌المللی پیچیده – آشوبی، ” فصلنامه مدیریت نظامی, جلد 17(66)، pp. صص 52-92.
[8]
رضاپور، دانیال. و مجیدی، ابوالفضل. (1400)“جنگ هیبریدی روسیه در قبال جمهوری اوکراین با تاکید بر راهبرد اطلاعاتی,” فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی, جلد 20(91)، pp. صص 69-101.
[9]
ث. پ. ر. علیرضا. (1399) “جنگ هیبریدی روسیه در کشورهای اروپایی؛ چرایی و چگونگی,” فصلنامه مطالعات راهبردی، جلد 23(89)، pp. صص 173-204.
[10]
 
 
 
[1]
I. D. Sultanovna, "Information warfare-in the field of modern information a combined struggle," in In E Conference Zone , 2023.
[2]
Rossel, "Early detection, warnings, weak signals and seeds of change: A turbulent domain of futures studies," Futures, pp. Pp229-239, 2012.
[5]
J. Chambers, "mwi. usma. edu/wp-content/uploads/2016/10/countering-gray-zonehybridthreats. pdf," Countering Gray-Zone Hybrid Threats, 2016. [Online].
[6]
D. Lovelace, "Hybrid Warfare and the Gray Zone Threat," Oxford University Press, 2016.
[8]
Murray, W. , & Mansoor, P. R. (Eds.). , Hybrid warfare: fighting complex opponents from the ancient world to the present, Cambridge: Cambridge University Press. , 2012.
[10]
J. Mankoff, "Russia’s War in Ukraine Identity, History, and Conflict," The Center for Strategic and International Studies, vol. 45(2), pp. Pp 127- 147, 2022.
[12]
Fiske, A. , Wetherell, J. L. , & Gatz, M. , " Depression in older adults," Annual review of clinical psychology, pp. Pp363-389. , 2009.
[15]
I. Muradov, "The Russian hybrid warfare: the cases of Ukraine and Georgia," Defence studies, vol. 22(2), pp. Pp168-191, 2022.
[16]
A. Hrom, "Russia's hybrid war against Ukraine as a struggle for the consciousness of Ukrainians to form appropriate models of behavior," Scientific Collection «InterConf»,, vol. (132), pp. Pp147-151, 2022.
[17]
M. Miron, "Russian ‘hybrid warfare’and the annexation of Crimea," The modern application of Soviet political warfare, pp. Pp 397-398. , 2023.