تخصیص نیرو در مرزهای زمینی ایران در صورت حمله همسایگان با استفاده از بازی های امنیتی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

چکیده

برقراری امنیت در مرزهای ‌مختلف کشور جز مهم‌ترین اولویت‌های نیروهای نظامی بویژه نیروی زمینی می‌باشد. هدف این مقاله بررسی بازی‌های امنیتی، اهمیت، مدل‌سازی، حل و کاربرد آن ها در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دفاعی در محیط عدم قطعیت است. در این مقاله بازی‌های امنیتی بین یک مدافع و چند مهاجم مورد بررسی قرار گرفته و مطلوبیت‌های بازیکنان و نحوه محاسبه آنها شرح داده شده است.‌ برای ‌حل ‌مشکل ‌عدم ‌قطعیت ‌مدافع ‌برای ‌رویارویی ‌با ‌نوع ‌مهاجم ‌ناشناخته ‌از ‌رویکرد ‌بازی ‌بیزی ‌استفاده ‌شده ‌است‌ و‌ برای ‌رفع ‌مشکل ‌عدم ‌قطعیت ‌ناشی ‌از ‌ابهام ‌در ‌فهم‌ کارشناسان‌ و قضاوت ‌نادقیق‌ آنها، ‌نظریه ‌فازی ‌به ‌کار‌گرفته ‌شده ‌است به عنوان نمونه کاربردی از این نوع بازی‌ها در ایجاد امنیت در مرزهای زمینی بیان شده و مدل این مسئله به صورت یک بازی امنیتی چند هدفی مورد بررسی قرار گرفته است برای این منظور به بررسی تحرکات و اقدامات کشور جمهوری آذربایجان در منطقه پرداخته‌ایم و برای جلوگیری از حمله این کشور به مرزهای مشترک زمینی ایران و آذربایجان به تخصیص و پوشش مناسب چهار استان هم مرز (گیلان، اردبیل، آدربایجان غربی و آدربایجان شرقی ) توسط یگان‌های زمینی موجود در منطقه عملیاتی پرداخته‌ایم. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از مسائل پیچیده نظامی را می‌توان با استفاده از بازی‌های امنیتی مورد بررسی قرار داد و الگوی حل بهینه آن را طراحی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Sakawa, M. (1993). ‎ ‎ Fuzzy sets and interactive multiobjective optimization, Plenum press, New York and london.
[2] Tambe, M. (2012). ‎ ‎ Security and game theory, algorithms, deployed systems, lessons learned, Cambridge university press‎ .
[3] Bigdeli, H. & Hassanpour, H. (2018). Modeling and solving multiobjective security game problem using multiobjective bilevel problem and its application in metro security system.
[4] Bazaraa, M.S. & ‎ Jarvis J.J. (1997). ‎ ‎ ‎ Linear Programming and Network Flows, John Wiley & Sons‎ , ‎ Inc: ‎ NewYork ‎ .
[5] An, B. Tambe, M. Ordonez, F. & Shieh, E. (2011). Refinement of Strong Stackelberg Equilibria in Security Games, Association for the Advancement of Artificial Intelligence.
[6] Neumann, J ‎. ‎ V‎ . &‎ ‎ Morgenstern, ‎ O‎ . (1944). Theory of Games and Economic Behavior, Wiley‎ , ‎ New York.
[7] Sakawa, M. & Nishizaki, I. (2009). ‎ ‎ Cooperative and Noncooperative Multi-Level Programming, Springer, New York and london.
[8] Sandler, T. & D. G. A. M. (2003). ‎ ‎ Terrorism and Game Theory, Simulation and Gaming, 34 (3): 319–337.