بررسی میزان تأثیر به‌کارگیری شبیه‌ساز پایه ثابت بالگرد 205 بر آموزش دانشجویان خلبانی(مطالعه موردی، سال‌های 1399-1394)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

خلبانان نیاز به آموزش‌های ویژه و هدفمند در شرایط پرواز بادید، پرواز با دستگاه، پرواز در شرایط مختلف آب‌وهوایی و نامساعد جوی، پرواز اضطراری و غیره را دارند که بخشی از این آموزش‌ها در شرایط پرواز واقعی با بالگرد انجام‌گرفته و بعضی دیگر نیز در شبیه‌سازها به‌صورت بسیار ویژه انجام می‌گیرد تا دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی بتوانند در پرواز واقعی از عهده هرگونه شرایط ناخواسته به‌وجودآمده در پرواز واقعی برآیند. به نظر می‌رسید به‌کارگیری شبیه‌ساز پایه ثابت بالگرد 205 بر آموزش دانشجویان خلبانی (پرواز بادید، پرواز با دستگاه، پرواز در آب‌و‌هوای نامساعد) تاثیر زیادی داشته است؛ ازاین‌رو هدف از این پژوهش تبیین میزان تأثیر به‌کارگیری شبیه‌ساز پایه ثابت بالگرد 205 بر آموزش دانشجویان و محقق به این سؤال پاسخ داده است که به‌کارگیری شبیه‌ساز پایه ثابت بالگرد 205 از سال 1394 تا سال 1399 به چه میزان بر آموزش دانشجویان خلبانی تأثیر داشته است؟ نوع پژوهش کاربردی، روش انجام آن توصیفی و رویکرد پژوهش آمیخته است. داده‌های اطلاعاتی به روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای و با ابزارهای مصاحبه و پرسش‌نامه جمع‌آوری و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج بدست آمده از تحلیل آمیخته بیانگر این است که به‌کارگیری شبیه‌ساز پایه ثابت بالگرد 205 در آموزش دانشجویان خلبانی در پرواز بادید و پرواز با دستگاه تأثیر زیادی داشته و در پرواز در شرایط آب‌وهوای نامساعد تأتیر کمی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] اسفندیاری، محمدرضا، (139۳)، سامانه‌های رادیویی و ناوبری در هواپیما‌، انتشارات مهراندیشان.
[2] استرنجوی، ایان، (1396)، بارش، نشر آکادمیک
[3] باقرنیا، سهراب، (1392) مبانی هواشناسی هوانوردی، انتشارات سخن‌گستر
[4] جولایی، علی، (1395) ناوبری هوایی با نقشه، نشر افق
[5] رزازان، محمد، (1397) تاریخ کامل هوانوردی، انتشارات هوانورد
[6] روح‌الله، احمد، (1394). سامانه کمک‌ناوبری رادیویی، انتشارات دانشگاه شهید ستاری
[7] زراسوندی، علی‌رضا، (1393)، گرد و غبار در ایران، انتشارات دانشگاه چمران اهواز
[8] زین‌الدینی، تورج، (1396)، الزام به‌کارگیری شبیه‌سازهای هواپیمای ترابری یگان بال ثابت هوانیروز جهت ارتقاء آموزش خلبانان، دافوس آجا
[9] سلطانی، امیرحمزه، (1392)، نقش سیمیلاتورهای پایه ثابت بالگرد 206 در ارتقاء سطح مهارت پروازی خلبانان هوانیروز آجا، دافوس آجا
[10] سلیمانی، داریوش، (1399)، نقش یکپارچه‌سازی شبیه‌سازهای پروازی در ارتقاء آموزش خلبانان شکاری نیروی هوایی ا. ج. ا. ا، دافوس آجا
[11] سلیمی، کورش، (1392)، بررسی تأثیر آموزش شبیه‌ساز بر ارتقاء توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین
[12] شاه‌محمدی، حجت، تاریخچه هوانیروز از پیدایش تا تکامل، انتشارات شهید محبی
[13] علیجانی، بهلول، (1398)، مبانی هواشناسی، انتشارات سمت
[14] گل‌محمدی، احمد، (1398)، هواشناسی هوانوردی، انتشارات مهراندیشان سپهر
[15] لستر، پیتر، (1394)، هواشناسی هوانوردی، ترجمه فرهاد جهان‌تیغ، انتشارات روناس
[16] غنی‌زاده، میریونس، (1387)، نقش شبیه‌ساز پایه متحرک بالگرد شنوک در ارتقاء سطح مهارت خلبانان هوانیروز آجا، دافوس آجا
[17] مسروری، حمیدرضا، (1398)، تاریخچه شبیه‌سازها در هوانیروز، انتشارات دانشکده هوانیروز
[18] مقامی، حمیدرضا، (1391)، شبیه‌سازهای آموزشی و نقش آن در آموزش نیروهای انتظامی، مطالعات مدیریت آموزش انتظامی
[19] مقررات جاری پروازی هوانیروز، (1398)، انتشارات دانشکده هوانیروز
[20] David Cockburn, (2015), Ground Studies For Pilots
[21] FAA-H-8083-4, (2012), Helicopter Instructor's Handbook- International Civil Aviation Organization. (2016), Rules of the Air-
[22] FlICHT TRAINING MANEUVERS PROCEDURES. (2017). STANDARDS GUIDE,CHANGE
[23]  Jeppesen Sanderson, (2017), Helicopter pilot manual
[24] Oxford aviation training, (2007), transport pilot license. (ATP L).