کاربردهای بلاک‏چین در حوزه فرماندهی و کنترل شناختی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا، دانشجوی ارشد مهندسی طرح‎ریزی فرماندهی و کنترل، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه پدافندهوایی خاتم الانبیا(ص)، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‏الانبیاء(ص)، تهران، ایران.

چکیده

بازی جنگ روش و ابزاری است که فرماندهان و مدیران را قادر می‌سازد تا تصمیم بهینه را اتخاذ نمایند. نقش بازی جنگ در عرصه‌های مختلف (نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و..)، انتخاب بهترین راه‌کارهای خودی علیه تهدیدات و یا به عبارتی اتخاذ حسن تصمیم و تدبیر است. هدف و یافته مقاله حاضر، ارائه الگوی فرآیندی بازی جنگ در فرماندهی و کنترل و ایجاد روشی استاندارد برای وحدت رویه در انجام این مهم بوده است. بی‌شک تصمیم‌گیری و طرح‌ریزی که از مراحل حساس در فرماندهی و کنترل محسوب می‌گردد زمانی اثربخش و مطلوب خواهد بود که از روش بازی جنگ در آن بهره جسته باشند. روش تحقیق در این مقاله مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی و بهره جستن از منابع معتبر علمی، تجربیات خبرگان در این حوزه از طریق مصاحبه عمیق بوده است.

کلیدواژه‌ها


 [1] انجمن ملی فرماندهی و کنترل ایران، "بررسی و تدوین طرح ممیزی علم، فناوری و نوآوری در حوزه فرماندهی و کنترل ایران در سال 1389
[2] ازغندی علیرضا ـ روشندل جلیل. (13384). "مسائل نظامی و استراتژیک معاصر. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت).
[3] آیین نامه روشی 3/1 (1389). (راهنمای تدوین دکترین در حوزه نظامی). دبیرخانه هئیت عالی تجدید نظر در آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح
[4] بختیاری و همکار(1396)، فرماندهی و کنترل2، تهران، انتشارات دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)
[5] سلامی، حسین(1392)، مدیریت راهبردی صحنه جنگ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
[6] غلامی، کمیل، (1399). " خدمات فناوری  بلاکچین و کاربردهای آنفصلنامه پژوهش معاصر در علوم تربیتی، سال دوم، شماره7، تهران.
 [7] مبشری نیک، محسن- چمنی، مسلم، (1396). کتاب فرماندهی و کنترل 1، انتشارات دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص).
[8] مروری بر ادبیات و معرفی طرح‌های مهم C4I، از مجموعه مطالعات پژوهشی در حوزه فرماندهی و کنترل، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، طرح فراسازمانی فرماندهی و کنترل.
[9] محمدی، اصغر، سالارنژاد، علی اصغر، (1401). مقاله علمی پژوهشی "گستره فناوری  بلاکچینمجله علوم و فنون مدیریت اطلاعات، شماره1.
[10] مکنزی، کنت(1382)، جنگ نامتقارن، ترجمه سید حسین محمدی نجم، محمد تمنایی و مجید حیدری، تهران، انتشارات دافوس.
[11] زیرساخت‌های سازمانی سامانه‌های C4I. از مجموعه مطالعات پژوهشی در حوزه فرماندهی و کنترل، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، طرح فراسازمانی فرماندهی و کنترل.
[12] رمضانی، علی، (1371). عوامل بهره‏برداری در ساختار فرماندهی و مدیریت نظامی، تهران، انتشارات پژوهش نزاجا.
[13] سرتیپ ستاد رستمی، محمود "فرهنگ واژه‏های نظامی"، تهران1378ص78
[14] سیدرضا پردیس و علی ستاریخواه، (1391).  نظام فرماندهی و کنترل مرکب راهبردی مقام معظم رهبری با تأکید بر رویکرد صنعتِ فرهنگی در سطوح ملّی، منطقهای و جهانی"، همایش اندیشههای دفاعی مقام معظم رهبری.
 انگلیسی  
 [15] Abeyratne, Ruwantissa, (2011), Journal of Transportation Security. Springer Nature. (09-13).
 [16] K. Wrona and M. Jarosz, "Does NATO need a blockchain ?" in MILCOM Military Communications Conference, 2018, pp. 667–672. [2] K. Wüst and A. Gervais, "Do you need a Blockchain ?" in Crypto Valley Conference on Blockchain Technology, 2018, pp. 45-54.
[17] D. Bruneo, S. Distefano, M. Giacobbe, A. Longo Minnolo, F. Longo, G. Merlino, D. Mulfari, A. Panarello, G. Patanè, A. Puliafito, C. Puli- afito, and N. Tapas, "An IoT service ecosystem for Smart Cities: The #SmartME project," Internet of Things, vol. 5, pp. 12-33, 2019. [4] NATO Standardization Office, "Confidentiality metadata label syn- tax. " NATO Standardization Office, NATO Standardization Agreement (STANAG) 4774, 2016.
[18] NATO Consultation Command and Control Board (C3B), "NATO Core Metadata Specification (NCMS) Version 1. 0," NATO, Brussels, Belgium, Tech. Rep. , 2015.
  [19] I. Allan, J. Althuis, A. Averin, G. Conci, S. Dooley, E. Duffy, D. Gray, L. Haiden, M. Ilbury, N. Kantovich, C. Mcmanus, E. Moore, K. Ranautta sambhi, and S. Strand, Fake News: A Roadmap, J. Althuis and L. Haiden, Eds. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2018.
[20]  V. Dhillon, D. Metcalf, and M. Hooper, "The Hyperledger Project," in Blockchain Enabled Applications, 2017, pp. 139-149.
سایت‌ها
[21] https: //www. iata. org/en/publications/annual-review/
 [22]https: //virgool. io/@decentralized_gov
 [23]https: //gerdab. ir/fa/news