تاثیر و نقش الگوی بازی جنگ در فرماندهی و کنترل در عرصه‌های نظامی کشور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

چکیده

بازی جنگ روش و ابزاری است که فرماندهان و مدیران را قادر می‌سازد تا تصمیم بهینه را اتخاذ نمایند. نقش بازی جنگ در عرصه‌های مختلف (نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و..)، انتخاب بهترین راه‌کارهای خودی علیه تهدیدات و یا به عبارتی اتخاذ حسن تصمیم و تدبیر است. بازی جنگ فرآیندی است با قوانین و گام‌های مشخص که تلاش می‌کند جریان مأموریت نیروهای خودی را تجسم کرده و توانایی‌ها، نقاط قوت و ضعف و راه‌کارهای ممکن نیروی خودی و حریف یا دشمن را در قالب کنش، واکنش و پادکنش موردتوجه قرار می‌دهد. بازی جنگ با ارزشمندترین مرحله بررسی و تجزیه‌وتحلیل راه‌کار در برآورد عملیاتی است. فرآیند بازی جنگ، یک‌راه کار را مورد آزمایش قرار داده یا راه‌کار شکل یافته‌ای را اصلاح می‌کند. هدف و یافته مقاله حاضر، ارائه الگوی فرآیندی بازی جنگ در فرماندهی و کنترل و ایجاد روشی استاندارد برای وحدت رویه در انجام این مهم بوده است. بی‌شک تصمیم‌گیری و طرح‌ریزی که از مراحل حساس در فرماندهی و کنترل محسوب می‌گردد زمانی اثربخش و مطلوب خواهد بود که از روش بازی جنگ در آن بهره جسته باشند. روش تحقیق در این مقاله مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی و بهره جستن از منابع معتبر علمی، تجربیات خبرگان در این حوزه از طریق مصاحبه عمیق بوده است. 

کلیدواژه‌ها


 • آذر، عادل و انوری، علی (1392). مدل‌سازی نرم در مدیریت، نگاه دانش، ص 26.
 • اشراقی، مهرداد(1392). طراحی الگوی راهبردی فرمان، همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشکده دافوس ناجا، ص 357.
 • ایکاف، راسل (1375)، برنامه‌ریزی تعاملی، سهراب خلیلی شورینی، ماد.
 • بهمنی، مسعود (1393). سناریونویسی در بحران، انتشارات ایران سبز، ص 47.
 • بوتول، گاستون (1379). جامعه‌شناسی جنگ، ترجمه خجسته هوشنگ فر، انتشارات علمی و فرهنگی، ص 33.
 • حیدری، کیومرث و عبدی، فریدون (زمستان1391(. جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، سال دوازدهم، شماره چهل و هشتم، ص 46.
 • دادگر، یدالله(1387). ابعاد و عملکرد نظریه بازی‌ها در رشته‌های مختلف، مجله تحقیقات حقوقی، شماره چهل و هفتم، ص102.
 • درویشی، فرهاد و رمضانی، ملیحه (پاییز1389). نقطه زینی در نظریه بازی‌ها، مطالعه موردی: جنگ ایران و عراق، فصلنامه ژئو پلتیک، سال ششم، شماره سوم، صص 74-73.
 • دوئرتی، جیمز و فالتز گراف، رابرت (1384). نظریه‌های متعارض در روابط بین‏الملل، ترجمه علی رضا طیب و وحید بزرگی، قومس، ص 77.
 • دیوسالار، عبدالرسول (1385 ). راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل در روسیه (جلد اول: فرماندهی و کنترل)، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، فراسازمانی فرماندهی و کنترل، ص 49.
 • روشندل، جلیل (1372). عناصر تئوری بازی‌ها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره بیست و نهم، صص 207-202.
 • زعمری، علی (1390). پایان‌نامه: نظریه بازی نامتناهی معمولی و فازی با استراتژی ناشمارا، دانشکده رایانه و ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ص 5.
 • زهدی، یعقوب(1394). سیاست دفاعی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، ص94.
 • سیف زاده، حسین (1384). نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف در روابط بین‌الملل فردی، جهانی شده، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ص277.
 • فرهنگ آموزش نظامی دفتر واژه‌گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح، به کوشش یاور ماه‌پیکر، (1395). روناس.
 • فرهنگ جامع واژه‌ها و اصطلاحات نظامی(انگلیسی به فارسی) به کوشش دفتر واژه‌گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح، (1392). روناس.
 • قاسمی، محمد، اشراقی، مهرداد و یاوری، علی‌رضا (1392). طراحی الگوی مرحله محور فرماندهی و کنترل، فصلنامه پژوهشنامه نظم و امنیت اجتماعی، سال ششم، شماره شش.
 • کاوه جبلی، علی‌رضا و حسینی، حسین(1389). جنگ‏شناسی: مفاهیم و نظریه‌ها، دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام.
 • مرادیان، محسن (1389). بازی جنگ در رده لشکر، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه جنگ آ جا.
 • والتز، ادوارد، (1394). عملیات و اصول جنگ اطلاعات، ترجمه: معاونت پژوهش و تولید علم، موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات.
 • یاوری، احیاء و فهیمی، مهدی (1384 ). بررسی و شناخت زیرساخت‌های سازمانی سامانه‌های C4I، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی- طرح فرا سازمانی فرماندهی و کنترل.

انگلیسی

 • Alberts, David S, and Richard E. Hayes (2006). Command Arrangements for Peace Operations, Washington, DC: CCRP Publication series.
 • Command and Control (1996). Department of navy headquarters us Marine Corps, Washington D. C.
 • Crumley, Liod M, Sherman, Mitchell (1990). Review of Command and Control Models and Theory, United States Army Research Institute for the Behavioral and social sciences.
 • DCDC (2017), Wargaming Handbook.
 • Doctrine for Joint Operations (2001), Joint Publication.
 • Dunnigan, James F (2005), The Complete Wargames Handbook.
 • FM 101-5 (1997), Staff Organization and Operation.
 • FM 3-0, C1 (2011), Operations.
 • FM 5-0, (2010), The Operations Process.
 • FM 6-0, C1 (2015), Commander and Staff Operations.
 • Jack C, Plano and Roy, Olton (1988), The International Relation Dictionary.
 • JP 1-02 (2002), Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms.
 • JP 5-0 (2006), Joint Operations Planning.
 • Kretchik,Walter E (1992), Does our Current Methodology Give us the OptimumSolution?, School of Advance Military Studies unitedStates Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansa.
 • Maillefert, C. W (1974) Command and Control: A contemporary perspective, Newport, RI: Navy war College.
 • McHugh, Francis J (1966), Fundamentals of War Gaming, the United States Naval War College.
 • Weiner, M. G (1959), an introduction to War games, Rand Corporation.
 • William, T. Holden, Jr, Matthew L. Smith. , Clair E. Conzelman. ,Paul G. Smith. ,Carl W. Lickteig and WillamR. Sanders. (2005) Developing an Environment for Exploring Distributed Operations: A Wargaming Example U. S. ArmyReserarch Institute for the Behavioral and Social Sciences.