اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین ولی وند زمانی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشیار مدیریت راهبردی دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

infoijwg.ir
021-66414191

سردبیر

دکتر محمدرضا مهرگان

تحقیق در عملیات استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

mehreganut.ac.ir
66414191

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مقصود امیری

مهندسی صنایع استاد مهندسی صنایع دانشگاه علامه طباطبایی

amiriatu.ac.ir

دکتر حسین راغفر

اقتصاد نظری استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء(س)

raghfaralzahra.ac.ir

دکتر مهدی علائیان

ریاضی استاد ریاضی دانشگاه علم و صنعت

alaeiyaniust.ac.ir

دکتر مهدی خیراندیش

مدیریت استاد مدیریت دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

دکتر نبی اله دهقان

دکتری مدیریت دانشیار گروه مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

drdehghanymail.com

دکتر جلیل مظلوم

مهندسی برق الکترونیک دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

jalil.mazloumssau.ac.ir
0000000178475493

دکتر مهدی نقیان فشارکی

برق- کامپیوتر دانشیار مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mehfesharakigmail.com

دستیار سردبیر

دکتر محمدتقی پرتوی

تحقیق در عملیات استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mt.partoviut.ac.ir
02166494031

مدیر اجرایی

دکتر حمید همت

مدیریت دفاعی مدیر اجرایی فصلنامه بازی جنگ

hahe1350gmail.com
021-66414191

مدیر داخلی

دکتر بهنام گلشاهی

مدیریت استادیار مدیریت، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

phd.behnam93gmail.com
021-66414191
0000-0002-2239-3242

دستیار مدیر اجرایی

علیرضا میرجمهری

مدیریت آموزش عالی عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

a.mirjomehricasu.ac.ir
0000-0002-6629-4553

کارشناس نشریه

حمیدرضا گلثومیان

جغرافیای سیاسی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

hamidreza.golsoomiyanalumni.um.ac.ir
0000-0003-3924-9519