اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین ولی وند زمانی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشیار مدیریت راهبردی دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

infoijwg.ir
021-66414191

سردبیر

دکتر محمدرضا مهرگان

تحقیق در عملیات استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

mehreganut.ac.ir
66414191

h-index: 17  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مقصود امیری

مهندسی صنایع استاد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

amiriatu.ac.ir

h-index: 36  

دکتر حسین راغفر

اقتصاد نظری استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء(س)

raghfaralzahra.ac.ir

h-index: 11  

دکتر مهدی علائیان

ریاضی استاد ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران

alaeiyaniust.ac.ir

h-index: 18  

دکتر محمدرضا سلطان‌پور

مهندسی برق (کنترل) استاد مهندسی برق کنترل، دانشگاه هوایی شهید ستاری

soltanporssau.ac.ir

h-index: 22  

دکتر نبی اله دهقان

دکتری مدیریت دانشیار گروه مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

drdehghanymail.com

دکتر جلیل مظلوم

مهندسی برق الکترونیک دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

jalil.mazloumssau.ac.ir
0000000178475493

h-index: 10  

دکتر منصور نجاتی جهرمی

مهندسی برق و مخابرات دانشیار مهندسی برق، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

m.nejatijahromicasu.ac.ir

h-index: 5  

دکتر وحید ریاضی

مدیریت راهبردی دفاعی دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

v.riyazicasu.ac.ir

مدیر اجرایی

فریبرز خاکپور

مدیریت دفاعی رئیس پژوهشکده بازی جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

fariborz_khakpouryahoo.com
021-66414191

مدیر داخلی

دکتر حمید بیگدلی

ریاضی کاربردی استادیار، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

hamidbigdeli92gmail.com
0000-0002-2239-3242