ارائه یک روش برای ارزیابی خسارت در عملیات‌های رزمی با استفاده از پردازش تصاویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ دافوس آجا

10.22034/ijwg.2019.97253

چکیده

در این مقاله به بررسی تشخیص اشیاء (اهداف) و همچنین ارزیابی خسارات حاصل از عملیات‌های رزمی می‌پردازیم. تشخیص اشیاء با استفاده از تصاویر در عملیات نظامی، کاربرد زیادی برای کشف اهداف مهم فرمانده در صحنه عملیات جهت پیشگیری از تهدیدِ حملات دارد. یکی از کاربردهای مهم تشخیص شیء در تصاویر صحنه نبرد، آشکارسازی هدف برای مقابله با آن می‌باشد. در این مقاله برای ارزیابی خسارت، ابتدا به تشخیص اشیاء در تصاویر با استفاده از روش طبقه‌بند آبشاری هار پرداخته می‌شود. پس از تشخیص اشیاء، با استفاده از تطبیق تصاویر و به دست آوردن اختلافات موجود در تصاویر، عملیات ارزیابی خسارت شرح داده می‌شود. در نهایت اعتبار روش پیشنهادی با یک مثال عملی بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها