تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دکتری تحقیق د رعملیات و استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

4 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی و مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

10.22034/ijwg.2020.107102

چکیده

اگر تصمیمات دفاعی از حیث نوع دفاع طبقه‌بندی شود، می‌توان آنها را در دو دسته دفاع فعال و دفاع انفعالی قرار داد که مراد محققین از دفاع فعال در این پژوهش حمله پیشدستانه می‌باشد. در حقیقت این نوع دفاع به دنبال جامه عمل پوشاندن بر عبارت معروف "بهترین دفاع حمله است" می‌باشد. در برخی از مقالات از آن به عنوان حمله پیشگیرانه هم یاد می‌شود. پدافند انفعالی به معنی واکنش به حملات دشمن پس از مورد هجمه قرار گرفتن با استفاده از دو رویکرد پدافند عامل و غیر عامل است. در واقع در دفاع انفعالی باید در لاک دفاعی بماند و به عملیات دشمن عکس‌العمل نشان دهد. مهاجم نیز به طرز مشابهی به دنبال متعادل کردن منابع تخصیصی خود در دو حوزه حمله و دفاع از خود در مقابل تک پیشدستانه خواهد بود. مدافع تصمیمات خود مبنی بر انجام تک پیشدستانه را بر اساس میزان احتمال برآورد شده از موردحمله قرار گرفتن اتخاذ می‌نماید. در هر دو حالت انجام یا عدم انجام تک پیشدستانه، مدافع بدترین و مخرب‌ترین سناریوی حمله مهاجم را مدنظر قرار می‌دهد. در این مقاله علاوه بر بسط مفاهیم فوق اثر نسبت بین منابع طرفین و میزان تمایل به حمله را تجزیه و تحلیل نموده و اثر آن بر راه‌کارهای طرفین مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها