نقش بازی جنگ در ارتقاء توان تصمیم‌گیری فرماندهان نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی

10.22034/ijwg.2020.106189

چکیده

تصمیم‌­گیری مهم­ترین اقدام در هر عملیات است. قدرت تصمیم‌­گیری فرماندهان می­تواند معادلات جنگ را تغییر دهد بازی جنگ یکی از ابزارهای تقویت قدرت تصمیم­گیری فرماندهان است. هدف این تحقیق تبیین نقش بازی جنگ در ارتقا توان تصمیم­گیری فرماندهان نیروهای مسلح می­باشد. سؤال اساسی تحقیق این است؛ نقش بازی جنگ در ارتقا توان تصمیم­گیری فرماندهان نیروهای مسلح  چگونه است؟ پژوهش حاضر کاربردی است زیرا از دستاوردهای آن فرماندهان، طراحان نیروهای مسلّح بهره­مند می­شوند. روش تحقیق، توصیفی بوده و گردآوری داده­ها به روش میدانی، کتابخانه‌ای و خودنگاشت انجام گرفته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است بازی جنگ ابزار قدرتمند تصمیم­گیری  بوده و نظامیان، طراحان و فرماندهان نیروهای مسلّح را قادر می­سازد راه­های کار خودی و دشمن را تحلیل نمایند و با تدوین سناریوهای پیچیده در صحنه‎ی رزم، هنر جنگیدن، توان پیش­بینی، قدرت تحلیل و تصمیم­گیری را ارتقا بخشند.

کلیدواژه‌ها