مدل‌سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

10.22034/ijwg.2020.106184

چکیده

روش‌های تحقیق در عملیات به طور گسترده در کاربردهای نظامی استفاده می‌شود. نظریه بازی شاخه‌ای از تحقیق در عملیات است و به دو بخش عمده بازی‌های همکارانه و غیرهمکارانه طبقه‌بندی می‌شود. در این مقاله دو کاربرد خاص نظریه بازی غیرهمکارانه در جنگ الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مورد اول به نبرد بین رادار و جمینگ به عنوان دو مبارز و بازیکنان بازی پرداخته می‌شود. این نبرد به صورت خاص و در یک مدل بازی مجموع صفر دونفره با تصمیم‌گیری همزمان بازیکنان مدل‌سازی می‌شود. مدل بازی با تعیین راهبردهای محض و ماتریس عایدی بازی طراحی می‌گردد. سپس نحوه تعیین راهبردهای آمیخته بهینه بازیکنان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مسأله به صورت بازی مجموع صفر مدل‌سازی می‌شود. در ادامه به مطالعه تخصیص منطقی منابع در حمله هوایی با وجود عدم قطعیت نسبت به توانایی‌های دشمن با استفاده از نظریه بازی‌های غیرهمکارانه پرداخته می‌شود. این مسأله نیز با استفاده از مدل‌بازی‌های مجموع صفر تشریح می‌گردد. رزم‌نامه‌های مختلف در موقعیت‌های مشابه مورد بررسی قرار گرفته و نحوه تعیین راهکار بهینه بازیکنان تشریح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها