راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله

1- مقاله در محیط نرم افزار Word ، و با رعایت حاشیه 3 سانتی متری در هر دوطرف و فاصله 1 سانتی متر میان سطرها نوشته شود. لازم است در متن فارسی از قلم B نازنین 12 (B Nazanin) و در متن لاتین از قلم تایمز 11 (Times New Roman) استفاده شود. مقاله حداکثر در 20 صفحه تایپ شود و صرفاً از طریق سایت فصلنامه به آدرس www.IJWG.ir ارسال گردد.
2- مقاله ارسالی باید دارای بخش‌های زیر باشد:
- عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان(نام نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال، پست الکترونیکی نویسندگان.
- مقاله شامل عنوان و چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی: موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه گیری ( مجموعاً حدود200کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر 5 واژه).
- مقاله شامل مقدمه، بحث و بررسی (شامل: بیان مسأله و اهمیت آن، مروری بر پیشینه تحقیق، ادبیات و چارچوب نظری، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش، روش تحقیق، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات و بحث در یافته‌های پژوهش)، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها، فهرست منابع و مأخذ.
- عنوان مقاله، سر عنوان‌ها، شکل‌ها، جدول‌ها و روابط ریاضی باید وسط‌چین انتخاب شوند. شماره‌گذاری سر عنوان‌ها از 1 الی آخر صورت گرفته و مقدمه، شماره 1 را به خود اختصاص می دهد(شماره گذاری زیر عنوان‌ها به عنوان مثال در بخش 2 به صورت 2-1، 2-2،... بوده و در سایر بخش ها نیز به همین ترتیب است). شکل‌ها، جدول‌ها و فرمول‌های ریاضی نیز شماره‌گذاری شوند.
- نتیجه گیری باید شامل خلاصه‌ مفیدی از مباحث مطرح شده در مقاله و بیان اهم موارد، نتایج و بحث در مورد آن‌ها باشد.
- کلیه مراجع ارائه شده در بخش مراجع باید در متن مقاله ارجاع داده شده باشند. منابعی که در مقاله به آنها ارجاع شده است به ترتیب ظاهر شدن در متن و با عدد در داخل [ ] شماره گذاری شوند.
- در پایان مقاله، فهرست منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب ابتدا فارسی و سپس انگلیسی ارائه شود.
- کتاب،
نام خانوادگی، نام.، (سال انتشار). نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشارات.

Book
Author, A. A. (2011). Title of book. City: Publisher.
Author, A. A., Author, B. B. (2011). Title of book: Subtitle of book (edition). City, ST: Publisher.
Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C. (2011). Title of book: Vol. 1. Title of series. City, Country: Publisher.
Book chapter
Author, A. A. (2011). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of book ,pp. first page-last page. City: Publisher.
Author, A. A., Author, B. B. (2011). Title of chapter: Subtitle of chapter. In E. E. Editor, & F. F. Editor (Eds.), Title of book: Subtitle of book ,edition, pp. first page-last page. City, ST: Publisher.
Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C. (2011). Title of chapter: Subtitle of chapter. In E. E. Editor, F. F. Editor, G. Editor (Eds.), Title of book: Subtitle of book ,edition, pp. first page-last page. City, Country: Publisher.

- مقاله
نام خانوادگی، نام.، (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره(جلد)، محل انتشار.

 

Author, A. A., (2011). Title of journal article. Title of journal, volume number, first page-last page.

Author, A. A., Author, B. B. (2011). Title of journal article: Subtitle of journal article. Title of journal, volume number, first page-last page.

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C. (2011). Title of journal article. Title of journal: Subtitle of journal, volume number (issue number), first page-last page

- در مورد گزارش ها و سایر منبع نیز اطلاعات کافی و کامل ارایه شود.

 

Author, A. A. (2011). Title of electronic text [E-text type]. Location of document Author, A. A., Author, B. B. (2011). Title of electronic journal article. Title of electronic journal [On-line serial], Volume number (Issue number). Email address and request message

- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است.
فصلنامه بازی جنگ حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.