نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارزیابی خسارت ارائه یک روش برای ارزیابی خسارت در عملیات‌های رزمی با استفاده از پردازش تصاویر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-20]
 • اطلاعات نامتقارن بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 95-117]

ب

 • بازی امنیتی تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-55]
 • بازی امنیتی حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 71-90]
 • بازی جنگ کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 21-40]
 • بازی جنگ بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 78-94]
 • بازی جنگ نقش بازی جنگ در ارتقاء توان تصمیم‌گیری فرماندهان نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 55-70]
 • بازی جنگ در سطح راهبردی بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 23-38]
 • بازی دیفرانسیلی بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 23-38]
 • بازی سرهنگ بلاتو بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 78-94]
 • بازی سرهنگ ریچارد بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 78-94]
 • بازی فرم گسترده بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 95-117]
 • بازی مجموع ثابت کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 21-40]
 • بازی مجموع صفر کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 21-40]
 • بازی مجموع صفر مدل‌سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 7-22]
 • بهینه‌سازی چند هدفی حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 71-90]
 • بهینه‌سازی چندهدفی تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-55]

پ

 • پدافند انفعالی تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 91-99]
 • پردازش تصاویر ارائه یک روش برای ارزیابی خسارت در عملیات‌های رزمی با استفاده از پردازش تصاویر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-20]

ت

 • تجمیع سرمایه هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 56-77]
 • تجهیزات جنگی مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 39-54]
 • تحقیق در عملیات مدل‌سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 7-22]
 • تروریسم بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 95-117]
 • تشخیص اشیاء ارائه یک روش برای ارزیابی خسارت در عملیات‌های رزمی با استفاده از پردازش تصاویر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-20]
 • تصمیم‌گیری نقش بازی جنگ در ارتقاء توان تصمیم‌گیری فرماندهان نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 55-70]
 • تعادل نش بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 95-117]
 • تمایل به جنگ تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 91-99]

ج

 • جنگ الکترونیک مدل‌سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 7-22]

ح

 • حمله تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 91-99]

خ

 • خط مقدم مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 39-54]

د

 • دفاع فعال تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 91-99]
 • دفاع موشکی کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 21-40]

ر

 • راهبرد بهینه تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-55]
 • راهبرد بهینه حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 71-90]
 • رشد تصادفی هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 56-77]
 • رقابت تسلیحاتی هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 56-77]

ط

 • طبقه‌بند آبشاری هار ارائه یک روش برای ارزیابی خسارت در عملیات‌های رزمی با استفاده از پردازش تصاویر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-20]

ق

 • قواعد بازی نقش بازی جنگ در ارتقاء توان تصمیم‌گیری فرماندهان نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 55-70]

ک

 • کنترل بهینه بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 23-38]

م

ن

 • نظریه بازی کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 21-40]
 • نظریه بازی بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 78-94]
 • نظریه بازی مدل‌سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 7-22]
 • نظریه بازی‌ها بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 95-117]
 • نظریه عدم قطعیت تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-55]
 • نظریه‌ی بازی تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-55]
 • نظریه‌ی بازی حل بازی‌های امنیتی چند‌هدفی با عایدی‌های بازه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 71-90]

ه

 • هزینه نظامی هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 56-77]
 • هزینه‌های نظامی بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 23-38]