دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله پژوهشی

انتخاب رله و کنترل توان برای ارتباطات امن دستگاه-به-دستگاه مشارکتی در حضور جنگ الکترونیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/ijwg.2024.432797.1071

اکبر اصغرزاده بناب