دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تشخیص مدولاسیون در کانال های محوشونده چندمسیری با استفاده از ویژگی های آماری مرتبه بالا و طبقه بند SVM بهینه شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/ijwg.2024.434488.1072

هاشم کلب خانی؛ مهدی اوریا


انتخاب رله و کنترل توان برای ارتباطات امن دستگاه-به-دستگاه مشارکتی در حضور جنگ الکترونیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/ijwg.2024.432797.1071

اکبر اصغرزاده بناب