کلیدواژه‌ها = بازی دیفرانسیلی
بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 23-38

10.22034/ijwg.2020.106275

وحید شادرام؛ حسین مسلمی