نویسنده = �������� ������������ ��������
تصمیم‌گیری در یک اقدام متقابل به کمک نظریه بازی‌ها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 77-95

سعدون محمودی نبی کندی؛ اکبر زارع چاوشی