نویسنده = ������ �������� ��������
بررسی عملکرد رادارهای کشف در مدیریت صحنه نبرد

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 37-54

مجید رجب پور؛ مرتضی اکبری آلاشتی؛ احمد غریب آبادی