نویسنده = ������������������ ��������
الگوهای تصمیم گیری و تکنیک‌های پرکاربرد در بازی جنگ

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399

محمدحسن احمدزاده فرد؛ عابد عابدزاده