نویسنده = ������������ ��������
بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 23-38

وحید شادرام؛ حسین مسلمی