نویسنده = �������������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-55

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ محمدتقی پرتوی