نویسنده = ���������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. الگوهای تصمیم گیری و تکنیک‌های پرکاربرد در بازی جنگ

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399

محمدحسن احمدزاده فرد؛ عابد عابدزاده


2. تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-99

محمدحسن احمدزاده فرد؛ محمدتقی پرتوی؛ اردشیر محمدی؛ مرتضی اکبری آلاشتی