نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 39-54

جواد طیبی؛ ابومسلم محمدی