نویسنده = ������������ ��������������
مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 39-54

جواد طیبی؛ ابومسلم محمدی