نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-38

وحید شادرام؛ حسین مسلمی


2. هزینه نظامی و رشد اقتصادی تصادفی

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 56-77

وحید شادرام


3. بررسی سیاست‌های تروریستی و ضد تروریستی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-117

ابراهیم صالحی؛ وحید شادرام