نویسنده = محمدتقی پرتوی
تعداد مقالات: 2
1. تخصیص بهینه منابع دفاعی بین دو رویکرد دفاع فعال و دفاع انفعالی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-99

محمدحسن احمدزاده فرد؛ محمدتقی پرتوی؛ اردشیر محمدی؛ مرتضی اکبری آلاشتی


2. تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-55

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ محمدتقی پرتوی