نویسنده = �������������� ��������
بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 78-94

کامبیز امیری؛ حمید بیگدلی