نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی مسائل جنگ الکترونیک با استفاده از بازی مجموع صفر

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-22

حمید بیگدلی


2. کاربرد نظریه بازی در تحلیل دفاع موشکی ضد بالستیک

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-40

حمید بیگدلی


3. بازی‌های سرهنگ بلاتو و سرهنگ ریچارد

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 78-94

کامبیز امیری؛ حمید بیگدلی