نویسنده = سید برات قیامی
معماری سازمانی جنگ شناختی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399

سید برات قیامی؛ وحید سجادی اصیل؛ مسعود مصدق