نویسنده = سید برات قیامی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء قدرت نرم ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 10، شهریور 1401، صفحه 77-101

عباس‌علی خرسندی؛ مهدی اوریا؛ ابراهیم نطری فرخی؛ سید برات قیامی


معماری سازمانی جنگ شناختی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 133-152

10.22034/ijwg.2021.154317

سید برات قیامی؛ وحید سجادی اصیل؛ مسعود مصدق